Czy wierzyciele upadłej spółki, którzy stali się jednocześnie jej dłużnikami, mogą zaspokajać swoje wierzytelności poprzez potrącenie długów?
Możliwość dokonywania potrąceń w czasie trwania postępowania upadłościowego zależy zasadniczo od czasu powstania wierzytelności. Wierzyciele upadłego, jeżeli w trakcie postępowania stali się jednocześnie jego dłużnikami, nie mogą zaspokajać swoich wierzytelności przez potrącenie. Potrącenie jest jednak możliwe w sytuacjach, w których obie wierzytelności istniały w chwili ogłoszenia upadłości. Zasady dokonywania potrąceń są różne, zależnie od tego, czy toczące się postępowanie upadłościowe przewiduje możliwość zawarcia układu czy też obejmuje likwidację majątku upadłego.
Zakaz dokonywania potrąceń w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu wprowadza art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Stanowi on, że w czasie trwania postępowania upadłościowego, aż do jego umorzenia lub zakończenia albo zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, potrącenie wzajemnych wierzytelności między upadłym i wierzycielem nie jest dopuszczalne. Jest ono dopuszczalne, jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem upadłego po ogłoszeniu upadłości lub będąc dłużnikiem upadłego stał się po ogłoszeniu upadłości jego wierzycielem przez nabycie wierzytelności w drodze przelewu lub indosu wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. Z brzmienia tego przepisu wynika zatem, że potrącenie jest możliwe, jeżeli obie wierzytelności istniały przed ogłoszeniem upadłości.
W postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, zgodnie z art. 93 ustawy, potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.