Weksel to papier wartościowy wystawiany na zlecenie wierzyciela. Osoba, która podpisała weksel, jest zobowiązana na mocy ustawy – Prawo wekslowe do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym terminie i miejscu. Dług wekslowy jest groźniejszy niż dług wynikający z innej podstawy prawnej. Zobowiązanie wekslowe, co do zasady, jest abstrakcyjne. Oznacza to, że jest niezależne od czynności prawnej, która stanowiła podstawę dla jego wystawienia. Weksel może być przedmiotem obrotu. Jeżeli więc dłużnik będzie zwlekał z zapłatą, posiadacz weksla może go sprzedać. Kupcem będzie z reguły firma windykacyjna. Taka sprzedaż długu jest szybką i łatwą formą odzyskania części wierzytelności. Jeżeli posiadacz weksla zdecyduje się na sądowe dochodzenie roszczeń, to może liczyć na przywileje wynikające z postępowania nakazowego. Jest to prostsza i tańsza forma uzyskania tytułu wykonawczego niż w przypadku innych zobowiązań. W przeciwieństwie do spraw, których przedmiotem są wierzytelności wynikające z kredytu lub pożyczki, przy zobowiązaniu wekslowym nie trzeba wykazywać źródła roszczenia i jego wysokości. Do uzyskania nakazu zapłaty wystarczy załączenie do pozwu samego weksla. Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym wynosi 25 proc. normalnej opłaty. Pozostałe 75 proc. musi zapłacić pozwany, jeżeli zamierza wnieść zarzuty od nakazu zapłaty. Wydany na podstawie weksla nakaz zapłaty jest tytułem zabezpieczenia oraz staje się natychmiast wykonalny po upływie wskazanego przez sąd terminu zaspokojenia roszczenia. Daje to możliwość zajęcia majątku dłużnika jeszcze przed formalnym uprawomocnieniem się tytułu wykonawczego, co jest korzystne dla wierzyciela.