O państwową kompensatę w wysokości wynoszącej do 12 tys. zł mogą się ubiegać osoby fizyczne, które na skutek przestępstwa doznały naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 par. 1 lub art. 157 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Chodzi tutaj przede wszystkim o ofiary przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, takich jak rozboje, pobicia czy wypadki drogowe, których wynikiem jest ciężkie kalectwo lub średni uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni. Jeżeli pokrzywdzony zmarł na skutek przestępstwa, wniosek o kompensatę może złożyć osoba najbliższa. Uprawnionym jest w takim przypadku małżonek lub osoba pozostająca z ofiarą we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia. Bliscy mogą się ubiegać o pieniądze od państwa, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pozostawały na utrzymaniu ofiary, która poniosła śmierć.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Za co można otrzymać pieniądze

Odmowy wypłacenia rekompensaty

Wniosku do sądu

Wypłaty kompensaty

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak pokrzywdzony przestępstwem może uzyskać 12 tys. zł rekompensaty od państwa.