Zielone certyfikaty to świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania np. energię wiatru, słoneczną, geotermalną, fal, prądów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy czy biogazu wysypiskowego. Mechanizm wsparcia dla producentów energii z takich źródeł uregulowany jest w art. 9a ustawy – Prawo energetyczne. Ma on zapewnić producentom czystej energii dodatkowe korzyści finansowe pochodzące ze sprzedaży zielonych certyfikatów.

Obowiązki w zakresie zielonych certyfikatów obciążają przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem i sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym. Ponadto obowiązki te wykonują odbiorcy końcowi będący członkami giełd towarowych w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej, a także towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych na giełdzie towarowej.

Wymienione podmioty zobowiązane są do zakupu zielonych certyfikatów oraz do ich przedłożenia prezesowi URE do umorzenia. Wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia należnych za dany rok należy złożyć w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie przez prezesa URE przed 31 marca następnego roku kalendarzowego. Z chwilą umorzenia świadectwa wygasają prawa majątkowe z niego wynikające.

W przypadku niedopełnienia omawianego obowiązku należy uiścić tzw. opłatę zastępczą. Jej wysokość uzależniona jest od ilości energii (wyrażonej w MWh), dla której zobowiązany podmiot nie przedstawił świadectw prezesowi URE do umorzenia; ilość ta jest następnie mnożona przez jednostkową opłatę zastępczą, której wysokość ogłasza co roku prezes URE (w 2010 roku jednostkowa opłata zastępcza wynosiła 267,95 zł). Opłatę zastępczą należy uiścić do 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.