1 Czy strona może wnieść skargę na niezałatwienie sprawy w terminie

Prezydent już podpisał ustawę z 3 grudnia 2010 r. o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepisy, które zaczną obowiązywać po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, umożliwią stronom skarżenie przewlekłości postępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej. Chodzi o przypadki, gdy jest ono nieefektywne, a urzędnicy wykonują wiele czynności w dużym odstępie czasu lub czynności pozorne.

2 Gdzie strona ma prawo zaskarżyć przewlekłość postępowania

Na niezałatwienie sprawy w termie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania strona może złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia. Czas, w którym sprawa powinna zostać załatwiona, wskazuje art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne. W razie ich niedotrzymania organ administracji publicznej musi poinformować stronę o przyczynie zwłoki i podać nowy termin załatwienia sprawy.

Skargę na przewlekłość postępowania strona może wnieść do sądu administracyjnego. Skarga może dotyczyć przewlekłości w związku decyzją administracyjną, postanowieniami, które mają być wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, oraz na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach.

3 W jaki sposób strona powinna sporządzić skargę na przewlekłość

Skarga na przewlekłość postępowania powinna czynić zadość wymogom pisma w postępowaniu sądowym, wskazywać zaskarżoną czynność, a także oznaczenie organu, któremu zarzuca prowadzenie przewlekłego postępowania. Należy też w niej określić, w jaki sposób nastąpiło naruszenie prawa lub interesu prawnego.