1 Wystąp do ministra sprawiedliwości o dopuszczenie do egzaminu

Ustawa o zmianie ustawy o licencji syndyka wchodząca w życie z początkiem stycznia 2011 roku uprasza zasady przeprowadzania egzaminów dla osób, które ubiegają się o taką licencję. Nowelizacja dostosowuje sposób przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka do zasad obowiązujących na egzaminach na aplikacje prawnicze. Nowa ustawa wprowadza zmiany polegające na rezygnacji z części ustnej egzaminu oraz zniesienie punktacji ujemnej za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi.

2 Przygotuj się do egzaminu z podanego wykazu aktów prawnych

Wprowadzono obowiązek podawania do publicznej wiadomości wykazu tytułów aktów prawnych oraz dodatkowo wykazu zalecanej literatury, które stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin na licencję syndyka. Wykaz będzie ustalał minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii komisji przeprowadzającej egzamin. Wykaz ma być ogłaszany tylko raz w roku. Jednak wprowadzono możliwość dokonywania zmian w ogłoszonym wykazie. Zmiany będzie można wprowadzić nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu. Do ich dokonania będzie uprawniony minister sprawiedliwości.

3 Uzyskaj minimum 75 proc. prawidłowych odpowiedzi z testu

Każda osoba, która będzie chciała się ubiegać o licencję syndyka, będzie musiała rozwiązać test składający się ze 100 pytań oraz wykonać zadanie problemowe. Ustawa obniża próg punktowy zdawalności testu. Obecnie do uzyskania pozytywnego wyniku tej części egzaminu niezbędne jest wskazanie 80 proc. prawidłowych odpowiedzi. Nowelizacja wprowadza niższy pułap punktowy, który wynosi 75 punktów, czyli 75 proc. prawidłowych odpowiedzi. Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz.U. 2010 nr 239, poz. 1590).