Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) wprowadza trzy warunki, które muszą zostać spełnione, aby można było wnieść skargę na uchwałę rady powiatu do sądu administracyjnego.

Administracja publiczna

Przede wszystkim zaskarżona uchwała musi być aktem podjętym w sprawie z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie wniesienie skargi musi zostać poprzedzone bezskutecznym wezwaniem rady do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia. Na samym końcu zaś skarżący musi wykazać, że uchwała narusza jego interes prawny lub uprawnienie.

W jednym z ostatnich orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 422/11) rozpoznawał skargę na uchwałę o wyborze przewodniczącego. Wniósł ją jeden z członków rady niezadowolony z decyzji swoich kolegów. W skardze do sądu dodatkowo podkreślił, że reprezentuje również interes społeczności lokalnej skupionej w klubie radnych.

Sąd nie podzielił argumentów skarżącego, podkreślając, że nie doszło do naruszenia jego interesu prawnego. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że o istnieniu interesu prawnego przesądza przepis prawa materialnego umożliwiający wydanie rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie.

Interes prawny

Tak rozumiany interes musi mieć charakter osobisty, skonkretyzowany i realny. Od interesu prawnego, jak podkreślili sędziowie, należy odróżnić interes faktyczny, który występuje wówczas, gdy określony podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany sposobem uregulowania danej kwestii, jednak poprzez dane rozstrzygnięcie nie dochodzi do naruszenia przepisów.

Bez gwarancji wyboru

Przenosząc te rozważania na realia rozpoznawanej sprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie podkreślił, że za naruszenie interesu prawnego nie można uznać sytuacji, w której popierany przez skarżącego kandydat nie został wybrany na stanowisko przewodniczącego rady powiatu. Żaden bowiem przepis prawa nie gwarantuje skarżącemu, że to jego kandydat zostanie wybrany. Z tych samych powodów nie doszło też do naruszenia interesu mieszkańców powiatu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 422/11)