Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. III CZP 52/09) wyraził pogląd, że wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza nadania na podstawie art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność za zobowiązania wymienione w tytule egzekucyjnym.

Zobowiązania spółki

Artykuł 7781 k.p.c. stanowi, że tytułowi egzekucyjnemu (który stanowi np. prawomocne orzeczenie sądu) wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej (czyli spółkom osobowym) sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Klauzula wykonalności

Uchwała SN była konsekwencją rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego przez sąd okręgowy, który rozpoznawał zażalenie wierzyciela na postanowienie sądu rejonowego oddalające wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom tej spółki, w związku z faktem, iż spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zdaniem sądu rejonowego nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 7781 k.p.c. możliwe jest jedynie przeciwko wspólnikom, którzy mają ten status w chwili nadania klauzuli.