Wierzyciel firmy działającej w formie spółki cywilnej może wszcząć postępowanie egzekucyjne dopiero po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego przeciwko wszystkim wspólnikom tej spółki. Pozwanymi w sprawie o zapłatę długów będą zatem wszyscy wspólnicy. Muszą oni zostać wyszczególnieni w orzeczeniu sądu, ugodzie, wyroku sądu polubownego, ugodzie przed mediatorem lub w innym tytule egzekucyjnym.

Komornik, który przyjmie wniosek o prowadzenie egzekucji, będzie domagał się dostarczenia tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Wspólnicy są dłużnikami

Przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna, lecz każdy z jej wspólników w zakresie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej. Spółka nie ma osobowości prawnej, a nawet zdolności prawnej w zakresie prowadzonej działalności. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów z 26 stycznia 1996 r. (w sprawie sygn. akt IIICZP 111/95 opublikowanym w OSNC nr 5, poz. 63).

Spółka cywilna nie ma również majątku, z którego byłaby prowadzona egzekucja, bo należy on do wspólników. Natomiast zobowiązania spółki są zobowiązaniami wszystkich wspólników i są odrębne od ich zobowiązań osobistych.

Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie.