Przedsiębiorca, który nie może odzyskać pieniędzy od kontrahenta działającego w formie spółki cywilnej, może pozwać o zapłatę wszystkich wspólników tej spółki. Natomiast pozwanym w sprawie nie może być spółka cywilna, ponieważ nie ma zdolności do występowania przed sądem. Spółka nie może brać również udziału w postępowaniu egzekucyjnym jako osoba trzecia lub uczestnik, który nie jest stroną.

Ze wspólnego majątku

Natomiast zasądzone już roszczenie przedsiębiorca może wyegzekwować ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej pod warunkiem, że uzyska tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom, a następnie doprowadzi do zaopatrzenia go klauzulą wykonalności. Oryginał tytułu wykonawczego powinien dołączyć do wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji.

Komornik wszczyna egzekucję z majątku dłużnika na wniosek wierzyciela, do którego trzeba dołączyć oryginał tytułu wykonawczego. Jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Najczęściej takim tytułem egzekucyjnym jest prawomocny wyrok zasądzający roszczenie lub inne orzeczenie sądu, na przykład: postanowienie zasądzające świadczenia, prawomocne nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym. Tytułem egzekucyjnym może być również m.in. ugoda zawarta przed sądem, wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim bądź ugoda przed mediatorem.

Wniosek do komornika

Gdy przedsiębiorca złoży u komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji bez tytułu wykonawczego, to wówczas organ egzekucyjny uzna to za brak formalny i wyznaczy termin do uzupełnienia go. Po bezskutecznym upływie terminu pismo zostanie zwrócone wnioskodawcy.

Natomiast klauzula wykonalności musi zostać nadana przeciwko wspólnikom wymienionym w tytule egzekucyjnym. Tylko wówczas wierzyciel uzyska klauzulę wykonalności przeciwko nim. Gdy wspólnik nie został wymieniony w tytule egzekucyjnym, to klauzula nie obejmie go.

Wierzyciel osobisty wspólnika spółki cywilnej nie może również wszcząć egzekucji z majątku pozostałych wspólników. Natomiast ma prawo domagać się prowadzenia egzekucji z majątków odrębnych wspólników oraz z wierzytelności z tytułu udziału w zyskach, pod warunkiem że wspólnicy dokonali podziału zysku. Oprócz tego wierzyciel może również domagać się zajęcia prawa do podzielenia zysku oraz prawa, które przysługuje wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki bądź w razie rozwiązania spółki.

Ważne!

Po zaopatrzeniu przez sąd tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności powstanie tytuł wykonawczy. Musi on wskazywać na treść i zakres świadczenia, które będzie podlegało egzekucji, oraz określać osobę, na której rzecz będzie ona prowadzona, a także dłużnika, przeciwko któremu będzie prowadzona

Podstawa prawna

Art. 776 – 778 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn.zm.).