Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przedsiębiorca nie może zaskarżyć do sądu administracyjnego protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W ocenie NSA wynik kontroli zapisany w protokole z kontroli CBA nie mieści się w kognicji sądów administracyjnych. Jak przypomniał sędzia NSA Rafał Batorowicz, kontroli sądowo-administracyjnej podlegają m.in. czynności i akty organu, od których w toku postępowania administracyjnego nie przysługują środki zaskarżenia, a które to mają wpływ na końcowy efekt postępowania administracyjnego. W tym przypadku zakwestionowany akt lub czynność musi dotyczyć uprawnień wynikających z przepisu prawa. Sąd zauważył, że w wyniku sporządzenia protokołu kontroli zostaje wytworzony dokument urzędowy. Ale nie można zgodzić się, że wytworzenie dokumentu urzędowego jest inną czynnością, która podlega zaskarżeniu do sądu. Zdaniem sądu dokument taki można podważyć w innym postępowaniu. Nie można uznać, że nie ma żadnej obrony przed stwierdzeniami zawartymi w protokole.

Przypomnijmy, spór dotyczył znanej spółki paliwowej. Chodziło o skutki kontroli przeprowadzonej w spółce przez CBA w 2008 roku. Zakres kontroli obejmował prawidłowość wydania i realizacji decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie przyznania koncesji na obrót paliwami oraz koncesji na ich magazynowanie. Czynności podejmowane przez CBA spółka zaskarżyła do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zarzuciła m.in. błędy i nieprawidłowości w protokole kontroli. Sąd I instancji odrzucił jednak skargę spółki. Uznał, że protokół z kontroli nie podlega zaskarżeniu w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Spółka zakwestionowała postanowienie o odrzuceniu skargi. Jej pełnomocnik podkreślała podczas rozprawy przez NSA, że CBA jest organem administracji i w ramach swoich uprawnień może m.in. podejmować czynności kontrolne. Kontrolowany w tym trybie nie ma jednak żadnych możliwości obrony swoich praw. Zdaniem spółki brak możliwości poddania protokołu kontroli w postępowaniu odwoławczym i sądowym narusza konstytucję.

Postanowienie jest prawomocne.

Sygn. akt II GSK 97/09