ORZECZENIE

Sąd Apelacyjny w Katowicach, wydając wyrok, uznał, że przepisy kodeksu cywilnego mówiące o rękojmi za wady fizyczne rzeczy odnoszą się także do sprzedaży rzeczy używanych.

Kodeks cywilny, a konkretnie jego art. 556 par. 1 stanowi, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność. Tak samo jest w sytuacji, gdy zakupiony towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedający.

Sędziowie SA w Katowicach uznali, że przepis ten ma zastosowanie także do sprzedawanych rzeczy używanych. Tak więc również w takim przypadku sprzedana rzecz powinna być właściwej jakości i nadawać się do użytku ze względu na zwyczajne przeznaczenie rzeczy. Jeżeli tak nie jest, to należy uznać, że towar obarczony jest wadą fizyczną w rozumieniu art. 556 par. 1 k.c.

W rozpatrywanej przez sąd sprawie sprzedane pozwanej urządzenie nie było zdolne do podjęcia pracy zgodnie z przeznaczeniem. Sędziowie uznali więc, że sprzedany towar obarczony był wadą fizyczną, która powodowała zmniejszenie wartości zakupionej rzeczy.

Skład orzekający podkreślił, że sprzedający nie mógł uwolnić się od odpowiedzialności za wady fizyczne towaru ze względu na fakt, iż ujawnione usterki wynikały z naturalnego zużycia rzeczy. Obowiązkiem sprzedawcy było bowiem wydanie rzeczy nadającej się do użytku. Ponadto sędziowie uznali, że sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy używanej również wtedy, gdy ujawnione usterki były usuwalne i nadawały się do naprawy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt VACa 239/08