Wniosek dotyczył przepisów związanych z tajemnicą obrończą i adwokacką.

Samorząd adwokacki wniósł o uznanie za niekonstytucyjne przepisów: ustawy o policji, ustawy o straży granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o żandarmerii wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie kontrwywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką.

Trybunał Konstytucyjny w piśmie z 7 listopada 2016 r. odmówił jednak nadania wnioskowi dalszego biegu.

Naczelna Rada Adwokacka wystosowała zażalenie na to postanowienie uzasadniając, że objęte pismem przepisy dotykają dwóch prawnie chronionych sfer: tajemnicy obrończej w rozumieniu art. 178 pkt 1 k.p.k. oraz ogólnej tajemnicy adwokackiej w rozumieniu art. 6 ustawy prawo o adwokaturze.

PS/źródło: adwokatura.pl