Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne jest przyznanie jednorazowej zapomogi, gdy matka z przyczyn od niej niezależnych przekroczyła ustawowy termin na zgłoszenie się do lekarza.
Rozpatrywana wczoraj przez Trybunał Konstytucyjny skarga dotyczyła art. 15b ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) w zakresie, w jakim uniemożliwia przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, jeśli przyszła matka z obiektywnych powodów znalazła się pod opieką medyczną po 10. tygodniu ciąży. Sędziowie uznali, że wspomniany przepis jest zgodny z konstytucją, kiedy jest rozumiany w ten sposób, że pozwala na uzyskanie świadczenia w sytuacji, gdy nastąpiło to z przyczyn niezależnych od matki.
Nierówne traktowanie