Wszystko wskazuje na to, że gminy za ten rok wykażą wyższą liczbę odpadów oddanych do recyklingu. A wszystko dzięki nowelizacji przepisów.
W 2015 r. gminy oddały do ponownego użycia 26 proc. odpadów, takich jak metal, szkło, papier czy tworzywa sztuczne. Wynik ten prawie nie uległ zmianie od 2014 r. To niepokoi Ministerstwo Środowiska. Dlatego proponuje zmianę algorytmu, na podstawie którego obliczany jest odsetek segregowanych śmieci. Wprowadzi ją, nowelizując rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645).
Zgodnie z nim gminy, wyliczając odsetek odpadów oddanych do recyklingu, będą uwzględniały też opakowania wielomateriałowe. – Zawierają w swoim składzie duży udział papieru czy tworzyw sztucznych i istnieją technologie pozwalające na ich recykling. W związku z tym należałoby masę tych odpadów uwzględnić w obliczanym poziomie recyklingu – wyjaśnia resort, który chce też, aby samorządy do obliczeń włączyły również odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach.
Reklama
– Dzięki temu, że będą mogły uwzględniać dodatkowe grupy odpadów, gminy osiągną wyższe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – uważa MŚ.
Samorządowcy popierają tę zmianę. Mają jednak uwagi do innych zapisów proponowanego rozporządzenia. Chodzi o doprecyzowanie czym jest „liczba mieszkańców”, którą uwzględnia się do obliczeń. Resort w objaśnieniach do aktu wykonawczego proponuje bowiem, by jednostki brały pod uwagę osoby zameldowane na ich terenie. Dotychczas tego typu informacje jednostki pozyskiwały np. na podstawie deklaracji, które właściciele nieruchomości składają do gminy, by ta mogła im ustalić wysokość opłaty za odbiór śmieci.
– Tak pozyskana informacja odzwierciedla rzeczywistą strukturę demograficzną w sposób bardziej wiarygodny niż dane zawarte w rejestrze mieszkańców gminy, których wiarygodność uzależniona jest od rzetelności realizacji przez mieszkańców obowiązku meldunkowego. Ustalenie liczby mieszkańców ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego ustalenia osiągniętego przez gminę poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użytku wybranych frakcji odpadów. Jest to szczególnie istotne z uwagi na konsekwencje finansowe grożące jednostkom samorządowym za niezrealizowanie wymaganych poziomów – tłumaczy Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta miasta Torunia.
Dlatego gminy wnioskują o wykreślenie dodanego w projekcie objaśnienia.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach społecznych