W skutek braku publikacji obwieszczeń dotyczących wolnych stanowisk sędziowskich może dojść do radykalnego zwiększenia liczby wakatów i w konsekwencji do znacznej przewlekłości postępowań - uważa KRS.

W swoim stanowisku stwierdza, że obecna praktyka ministra sprawiedliwości dotycząca obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich jest sprzeczna z podstawowymi zasadami ustrojowymi i narusza terminy ustawowe.

Niepokój Krajowej Rady Sądownictwa budzi również zwłoka w powoływaniu przez ministra sprawiedliwości prezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych. Rada zwraca uwagę, że zgodnie z brzmieniem art. 22b par. 2 prawa o ustroju sądów powszechnych, jeżeli prezes sądu nie został powołany, to jego funkcję wykonuje, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wiceprezes sądu. Ustawa tym samym nie dopuszcza możliwości wstrzymania powołania prezesa sądu ponad ustawowy termin -ocenia KRS.

Dodaje, że obecna praktyka ministra sprawiedliwości wykracza poza ramy powszechnie obowiązujących przepisów prawa i poza standardy demokratycznego państwa prawnego.

PS/źródło: KRS