W przypadku oceny celowości wniesienia skarg: kasacyjnej oraz o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, konieczne jest zapoznanie się z dokumentami sprawy przez radcę prawnego, a nie prowadzenie rozmów z klientem.

Klient - J. J. pozwał radcę prawnego, który został wyznaczony dla niego do udzielenia pomocy prawnej z urzędu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej i o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Domagał się od prawnika kwoty 70 tys. zł.

Brak szacunku