Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor, właściciele oraz użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
W przypadku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z kolei z art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Reklama
Taki sposób sformułowania przepisów nie sprzyja szybkości prowadzenia postępowań administracyjnych. W przypadku pozwolenia na budowę obszar oddziaływania wyznaczany musi być według cech indywidualnych przyszłego obiektu oraz jego przeznaczenia, co natomiast wymaga sięgnięcia do wielu przepisów odrębnych (z zakresu chociażby ochrony środowiska, zabytków czy ochrony przyrody).

Reklama
Wkrótce ma być jednak prościej. Za sprawą kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego projekt został przesłany do konsultacji społecznych. Kodeks przywidywać ma dwie drogi, na podstawie których wyznaczone będą strony postępowań dotyczących zgody budowlanej.
I tak zgodnie z generalną zasadą, w przypadku gdy inwestycja znajdować się będzie na obszarze objętym planem miejscowym, stroną będzie wyłącznie inwestor. Podobnie ma być w przypadku inwestycji znajdujących się w kategorii nr 2, a więc o niewielkim stopniu skomplikowania (kodeks wprowadza katalog inwestycji w podziale na sześć kategorii). Również w tym przypadku – niezależnie od tego, czy obowiązuje na danym obszarze plan, czy też nie – stroną będzie jedynie inwestor. W kategorii nr 2 mieścić ma się natomiast m.in. wznoszenie niewielkich budowli (wiata, garaż, altana), remont elewacji lub dachu czy przebudowa elementów konstrukcyjnych obiektu. Zdaniem odpowiedzialnego za projekt resortu infrastruktury takie rozwiązanie będzie optymalne. „Ograniczenie kręgu stron równoważyć będzie zwiększona partycypacja społeczeństwa na etapie tworzenia planów miejscowych” – przekonuje w uzasadnieniu.
Z kolei w przypadku, gdy inwestycja należąca do kategorii 3–6 (inwestycje o średnim lub wysokim stopniu skomplikowania) nie znajduje się na obszarze objętym planem miejscowym, stronami będą, oprócz inwestora, również gmina, organizacje społeczne oraz właściciele i zarządcy nieruchomości położonych w obszarze analizowanym. Ten określać się będzie poprzez wyznaczenie wokół terenu inwestycji obszaru o szerokości nieprzekraczającej 200 m.
Realizacja inwestycji należącej do kategorii 1 (najprostszej, jak np. remont części wewnętrznych obiektu) nie będzie podlegała natomiast żadnemu trybowi administracyjnemu. Nie będzie więc potrzeby wyznaczania stron.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji społecznych