Wpisanie we wniosku do sądu oprócz osoby prawnej także jej oddziału nie świadczy jeszcze o tym, że to przedstawicielstwo złożyło pismo.
TEZA Wymienienie we wniosku na pierwszym miejscu firmy spółki akcyjnej i podanie jej siedziby, a następnie dodanie nazwy oddziału, nie powinno skutkować uznaniem, że wnioskodawcą jest oddział tej osoby prawnej, a nie sama osoba prawna.
STAN FAKTYCZNY Sąd rejonowy odrzucił wniosek spółki akcyjnej o zawezwanie do próby ugodowej K.S. i J.S. Stwierdził, że jako wnioskodawcę wskazano oddział spółki akcyjnej, tj. podmiot, który nie ma zdolności prawnej i sądowej. Wnioskodawca złożył zażalenie.
Reklama
Jego zdaniem sąd bezzasadnie przyjął, że wniosek został złożony przez oddział. Samo wpisanie nazwy oddziału obok nazwy osoby prawnej nie może przesądzać o osobie wnioskodawcy, skoro można ustalić go na podstawie dokumentów załączonych do wniosku: odpisu z KRS spółki, uwierzytelnionej kopii oświadczenia zarządu spółki o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego A.K., do składania oświadczenia woli w imieniu spółki, a także upoważnienie do występowania w jej imieniu w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
UZASADNIENIE Sąd okręgowy uchylił postanowienie. Wyjaśnił, że osobowość prawną, a co za tym idzie, zdolność sądową, ma jedynie spółka akcyjna. Tylko ona może być stroną w postępowaniu sądowym, nie zaś oddział. Jeżeli jedną ze stron postępowania byłby oddział osoby prawnej (SA) to doszłoby do nieważności postępowania. Wnioskodawcą w tym postępowaniu jest jednak spółka akcyjna, a nie jej oddział. Wnioskodawca zarówno w petitum wniosku, jak i w kolejnych pismach procesowych wskazał bowiem jako wzywającego do próby ugodowej właśnie spółkę, a nie wyłącznie jeden z jej oddziałów. Wymienienie zaś na pierwszym miejscu firmy spółki akcyjnej lub innej osoby prawnej i podanie jej siedziby, a następnie dodanie (na drugim miejscu) nazwy oddziału, nie powinno skutkować uznaniem, że wnioskodawcą jest oddział tej osoby prawnej, a nie sama osoba prawna. Takie dookreślenie nazwy osoby prawnej przez dodanie nazwy oddziału i jego siedziby jest często spotykane w praktyce sądowej. Nie ulega jednak wątpliwości, że stroną w takim wypadku jest osoba prawna. Nie zachodziła zatem przyczyna odrzucenia wniosku.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 5 sierpnia 2016 r., sygn. akt VIII Gz 101/16