Czy przesłanki zawarte w definicji osoby blisko związanej muszą być spełnione łącznie, czy też mają charakter rozłączny?

Przesłanki zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d rozporządzenia MAR są niezależne od siebie i należy je stosować rozłącznie. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia i na potrzeby tej odpowiedzi zdefiniujemy:

● osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, jako podmiot,

● osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub osobę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. a, b lub c, jako insider.

Za osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 lit. d rozporządzenia MAR uznaje się zatem podmiot, jeżeli jest spełniona chociażby jedna z czterech poniższych przesłanek:

a) insider pełni obowiązki zarządcze w podmiocie (ale patrz też odpowiedź pkt 2),

b) insider sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad podmiotem,

c) podmiot został utworzony, by przynosić korzyści insiderowi,

d) interesy gospodarcze podmiotu są w znacznym stopniu zbieżne z interesami insidera.

Czy KNF powinna być informowana w trybie art. 19 rozporządzenia MAR o każdej transakcji, natomiast emitent dopiero w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 tys. euro w trakcie jednego roku kalendarzowego?

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz organ nadzoru o każdej transakcji po osiągnięciu progu 5 tys. euro. Na taką interpretację art. 19 rozporządzenia MAR wskazuje motyw 58 preambuły rozporządzenia MAR, zgodnie z którym aby zapewnić odpowiednią równowagę między poziomem przejrzystości a liczbą zgłoszeń kierowanych do właściwych organów i podawanych do wiadomości publicznej, w niniejszym rozporządzeniu należy wprowadzić progi, poniżej których powiadomienie o transakcjach nie jest wymagane. Zatem należy uznać, iż próg 5 tys. euro odnosi się również do powiadomień kierowanych do organu nadzoru.

Czy zmiana art. 19 rozporządzenia MAR dokonana przez art. 56 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r. wprowadziła wyłączenie w zakresie obowiązku notyfikowania o transakcjach w ramach tzw. ślepego portfela?

Przedmiotowa nowelizacja nie powoduje takiego wyłączenia. Wyjątki wprowadzone zarówno w art. 19 ust. 1a lit. C, jak i w dodanym w art. 19 ust. 7 trzecim akapicie rozporządzenia MAR dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, którymi w polskim porządku prawnym są fundusze inwestycyjne.

Jakie raporty emitenci notowani na rynku NewConnect i ASO Catalyst powinni przekazywać za pośrednictwem EBI, a jakie za pośrednictwem ESPI?

Za pośrednictwem systemu EBI emitenci z rynku NewConnect oraz emitenci z rynku ASO Catalyst powinni przekazywać raporty okresowe oraz raporty bieżące przekazywane na podstawie Regulaminu ASO. Z kolei za pośrednictwem systemu ESPI emitenci ci powinni przekazywać informacje poufne (art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR), powiadomienia o transakcjach otrzymane od osób obowiązanych (art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR), notyfikacje znacznych pakietów akcji otrzymane od inwestorów oraz informacje o akcjonariuszach uczestniczących w walnym zgromadzeniu (art. 70 pkt 1 i 3 ustawy o ofercie publicznej).

Czy prezesa spółki zależnej od emitenta należy uznać za osobę zarządzającą emitenta w przypadku, gdy ma on uprawnienia do podejmowania decyzji mających bezpośredni wpływ na rozwój i perspektywy grupy kapitałowej emitenta oraz ma on dostęp do informacji poufnej w zakresie skonsolidowanych wyników finansowych emitenta? Ponadto wkład spółki zależnej w wyniki skonsolidowane emitenta jest istotny.

Użyte w art. 3 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia MAR pojęcie osoby pełniącej obowiązki zarządcze oznacza osobę bezpośrednio związaną z emitentem. Charakter związków, który decyduje o uznaniu danej osoby za osobę pełniącą obowiązki zarządcze, określony został w literze a) i b) tego przepisu. Aby uznać daną osobę za osobę pełniącą obowiązki zarządcze, musi ona być członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego emitenta, lub pełnić u niego funkcje kierownicze. Powyższą interpretację potwierdza angielska wersja językowa rozporządzenia MAR. W konsekwencji osoba opisana w niniejszym pytaniu nie może zostać uznana za osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Czy osoby zarządzające mogą objąć obligacje emitenta w okresie zamkniętym?

Artykuł 19 ust. 11 rozporządzenia MAR przewiduje wprost, że zakaz dokonywania w okresie zamkniętym transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze dotyczy również instrumentów dłużnych emitenta. Z uwagi natomiast na szerokie rozumienie pojęcia transakcji na gruncie rozporządzenia MAR oraz związany z tym obowiązek powiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze na ich własny rachunek [art. 10 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 przewiduje, że powiadomieniu podlegają wszystkie transakcje związane z instrumentami dłużnymi] należy uznać, iż osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą obejmować obligacji w okresie zamkniętym.

Który organ nadzoru jest właściwy do otrzymywania powiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, w przypadku emitenta, którego akcje są dopuszczone do obrotu na terytorium RP i które są jednocześnie przedmiotem obrotu na rynku w innym państwie członkowskim?

Kwestię tę reguluje art. 19 ust. 2 rozporządzenia MAR. Zgodnie z tym przepisem osoby zobowiązane powinny w obszarze powiadomień o transakcjach przestrzegać zasad państwa członkowskiego, w którym zarejestrowany jest emitent. Oznacza to, że organem właściwym w tym przypadku będzie organ państwa, na terytorium którego emitent ma siedzibę.

Na kim ciąży obowiązek powiadomienia osoby blisko związanej, o którym mowa w art. 19 ust. 5 rozporządzenia MAR, w przypadku gdy osobą blisko związaną jest Spółka A, której członkiem zarządu jest małżonek (osoba blisko związana) osoby pełniącej obowiązki zarządcze, czyli w sytuacji, kiedy Spółka A będzie osobą blisko związaną osoby blisko związanej?

Na wstępie należy zauważyć, że w tym przykładzie Spółka A nie jest osobą blisko związaną osoby blisko związanej (małżonka osoby pełniącej obowiązki zarządcze). Spółka A jest osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u emitenta. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 5 rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze powiadamiają na piśmie osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach wynikających z niniejszego artykułu i przechowują kopię tego powiadomienia. Stąd też w tym przykładzie obowiązek pouczenia Spółki A, o którym mowa w art. 19 ust. 5 rozporządzenia MAR, spoczywa na osobie pełniącej obowiązki zarządcze u emitenta, tj. na osobie, której małżonek jest członkiem zarządu Spółki A.

Pełny zestaw pytań i odpowiedzi na stronie: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/Rynek_kapitalowy_info_dla_podmiotow/mar/pytania_i_odpowiedzi.html

PARTNER