Organizacje, które w ustawowym terminie nie zamieszczą sprawozdania finansowego w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie stracą automatycznie statusu OPP – wynika z nowego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obecnie karą za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego na czas jest właśnie pominięcie w ministerialnym wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego za dany rok. – Nawet OPP, które nie opublikowały sprawozdania w terminie z powodów obiektywnych, od razu wypadają z rejestru. A zdarzało się to choćby w przypadku, gdy organizacja, zgodnie ze swoim statutem, nie była w stanie uzyskać podpisu pod dokumentem członka zarządu z powodu jego choroby – tłumaczy Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.
Propozycje MRPiPS przewidują odejście od rygorystycznych zasad. Minister będzie mógł bowiem uwzględnić w wykazie organizację, która nie zamieściła sprawozdania w ustawowym terminie, lecz wykazała potem, że uchybienie nastąpiło bez jej winy bądź z przyczyn od niej niezależnych.