Ich autorem jest zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.

Adresowane są one do wszystkich śledczych. Ich celem jest poprawa jakości działań śledczych w sprawie udziału prokuratora w postępowaniach o wydanie dziecka, prowadzonych na podstawie przepisów konwencji haskiej

Zgodnie z art. 598' par. 1 k.p.c. sąd opiekuńczy jest zobligowany do doręczenia prokuratorowi odpisu wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Musi on także zawiadomić śledczego o terminach rozprawy.

W swoich zaleceniach prok. Hernand wskazał, że prokurator musi niezwłocznie zgłosić swój udział do toczącego się postępowania. Podstawą do takiego działania prokuratora jest art. 7 i art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Podkreślił jednocześnie, że prokuratorzy mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich terminach rozpraw. Nie mogą się z niego zwolnić nawet za zgodą bezpośrednio przełożonego.

W swoich zaleceniach prokurator Robert Hernand zwrócił również uwagę na potrzebę wzmożenia aktywności prokuratora w zakresie inicjatywy dowodowej w toku postępowania o wydanie dziecka w trybie przepisów Konwencji haskiej.

Chodzi przede wszystkim o to, aby sąd przeprowadził dowody mające na celu ustalenie sytuacji społecznej dziecka, a także zmierzające do uzyskania jego opinii. W tym celu prokurator uczestniczący w rozprawie powinien każdorazowo rozważyć zasadność sformułowania wniosku dowodowego na powyższą okoliczność. Musi przy tym zadbać o prawidłowe określenie tezy dowodowej w tym zakresie.

PS/źródło: PK