Sąd Okręgowy w Zamościu powziął wątpliwości prawne przy rozpoznawaniu zażalenia komornika i postawił Sądowi Najwyższemu pytanie: "Czy komornikowi sądowemu przysługuje zażalenie na postanowienie sądu rejonowego uchylające postanowienie komornika ustalające opłatę egzekucyjną i przekazujące sprawę komornikowi do ponownego rozpoznania?"

SN uznał, że komornik nie może zaskarżyć postanowienia sądu rejonowego uchylającego jego czynność i przekazać sprawy do ponownego rozpoznania.

Uchwała SN z 14 września 2016 r. (sygn. akt III CZP 37/16)

PS