Okazuje się, że częstą praktyką organu egzekucyjnego jest karanie grzywną w wysokości 2 tys. złotych strony, która nie stawiła się na wezwanie do kancelarii komornika w celu złożenia wyjaśnień. RPO uważa, że jest to działanie nieprawidłowe, ponieważ przepisy wyraźnie określają, że kara pieniężna dotyczy jedynie odmowy złożenia wyjaśnień, a nie samego niestawiennictwa.

Grzywna to nie jedyna sankcja stosowana przez komorników. W analizowanych przez RPO sprawach organ egzekucyjny informował dłużnika, że w razie niezastosowania się do wezwania zarządzi komisyjne otwarcie i przeszukanie mieszkania z udziałem policji oraz dodatkowo obciąży dłużnika kosztami postępowania. Jak zaznacza RPO, czynności te mogą być wdrożone dopiero na dalszym etapie postępowania egzekucyjnego, po wyczerpaniu innych mniej restrykcyjnych czynności.

Podkreśla jednocześnie, że przedstawione powyżej działania naruszają konstytucyjną zasadę legalizmu, ponieważ komornik jako organ egzekucyjny może działać tylko na podstawie ustawy.

Z tego względu RPO sugeruje wprowadzenie takiej regulacji, która będzie przewidywała obowiązek stawiennictwa stron na wezwanie komornika oraz ewentualnie rygor związany z niezastosowaniem się do takiego wezwania.

PS/źródło: RPO