Wymarzony urlop kończy się noclegiem w innym hotelu, koniecznością „dochodzenia” na posiłki i zszarganymi nerwami? Niestety zdarza się, że na skutek „bliżej niewyjaśnionych okoliczności” turyści zamiast „raju na ziemi” muszą zmierzyć się z nieoczekiwanym obrotem zdarzeń.

Zaskoczeniu i rozczarowaniu nie sprzyja fakt, iż rezydenci rozkładają ręce, a kontakt z biurem podróży graniczy z cudem. Do tego obce miejsce, język i poczucie pozostawienia samemu sobie. Gdyby informacja o zmianie warunków umowy, których zakwaterowanie jest istotnym elementem, dotarła do turystów wcześniej, mogliby zainterweniować lub przygotować się na nadchodzące niedogodności. Gdyby. Niestety biura podróży nie informują swoich klientów o zmianach licząc na uniknięcie konsekwencji lub ich zmniejszenie.Publikujesz kartę pokładową? Możesz nie polecieć

- Organizator imprezy turystycznej powinien zawiadomić kupującego wycieczkę jeszcze przed wyjazdem na imprezę turystyczną o zmianie warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej – podkreśla dr Mariusz Bidziński, wspólnik w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy.

- Podmiot ten odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Jeżeli organizator zmuszony będzie do zmiany istotnych warunków umowy tuż przed wyjazdem, klientowi w takim wypadku przysługiwać będzie albo przyjęcie propozycji zmiany lub odstąpienie od umowy i roszczenie o natychmiastowy zwrot wszystkich wpłaconych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej – dodaje ekspert.

- Inna sytuacja następuje w przypadku, gdy istotne warunki umowy ulegają zmianie w trakcie świadczenia usług turystycznych, tj. podczas trwania imprezy turystycznej. W takim wypadku organizator wyjazdu zobowiązany jest, bez obciążania dodatkowymi kosztami uczestników wycieczki, do wykonania odpowiednich świadczeń zastępczych, a więc np. w przypadku zmiany hotelu do zapewnienia innego o tym samym standardzie, cenie i usługach. Jeżeli jednak jakość świadczeń zastępczych będzie niższa od tych zawartych w umowie, klient może żądać obniżenia ceny wycieczki. Warto podkreślić, że klient nie musi wyrażać zgody na świadczenia zastępcze. W takim wypadku przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od umowy, a organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej w warunkach tożsamych do tych określonych w umowie. Ponadto w ww. opisanych przypadkach, uczestnikom imprez turystycznych przysługuje prawo do wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie.

Aby turysta mógł skutecznie dochodzić swoich praw, musi zdawać sobie sprawę z ich istnienia.

- W celu zabezpieczenia się przed przykrymi konsekwencjami zmian istotnych warunków umowy tuż przed wyjazdem lub w trakcie jego trwania, należy szczególnie zwracać uwagę na konstrukcję umów zawieranych z organizatorami imprez turystycznych. Istotnym jest, aby przeanalizować umowę i upewnić się, że w zawarte są w niej postanowienia dotyczące ewentualnych zmian istotnych warunków umowy – doradza prawnik.

Należy jednak podkreślić, że nawet jeśli umowa będzie milczała o takich okolicznościach, uczestnik imprezy turystycznej nie jest pozbawiony ochrony, bowiem taką zapewniają mu odpowiednie przepisy prawa – uspokaja Bidziński.