– Dzisiaj polski rząd uczynił ważny krok w kierunku stworzenia mocniejszych narzędzi prawnych pozwalających skuteczniej dochodzić naszych praw, bronić prawdy historycznej i dobrego imienia Polski wszędzie na świecie, gdzie dochodzi do jej pomawiań i przedstawiania w fałszywym świetle – mówił Zbigniew Ziobro po tym, jak Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy pozwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób używających sformułowań typu „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”.
W myśl przepisów „publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat”. Jeśli działanie jest nieumyślne (czyli np. jest wynikiem ignorancji dziennikarza), wówczas możliwą sankcją jest grzywna lub kara ograniczenia wolności.
Zgodnie z projektem przepisy nowej ustawy mają być stosowane wobec Polaków i cudzoziemców, niezależnie od regulacji obowiązujących w miejscu popełnienia czynu.
Nowością jest też możliwość dochodzenia roszczeń za naruszenie dobrego imienia RP lub narodu polskiego. Z powództwami będą mogły występować też organizacje pozarządowe i IPN. Umożliwi to ubieganie się o wysokie odszkodowania za używanie znieważających sformułowań również poza granicami Polski, a odszkodowanie z tego tytułu będzie przysługiwało zawsze Skarbowi Państwa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary trafi teraz do Sejmu.