Zgodnie z przepisami ustawy antyterrorystycznej operator na wniosek służb zobowiązany jest do instalacji takich urządzeń na wszelkich obiektach budowlanych. Właściciel nieruchomości ma prawo do określonych korzyści z tego tytułu.

Zgodnie z Art. 13 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych w celu realizacji obowiązku zapewnienia telekomunikacji, poprzez zapewnienie łączności w szczególności z numerami alarmowymi (w związku z wydarzeniami, w szczególności imprezami masowymi lub zgromadzeniami, podczas których może wystąpić zdarzenie o charakterze terrorystycznym albo zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego), operator telekomunikacyjny jest uprawniony, a na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji lub organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny obowiązany, do instalowania, na okres nie dłuższy niż 30 dni, także na obiektach budowlanych niezwiązanych trwale z gruntem, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, w szczególności stacji bazowych ruchomej sieci telekomunikacyjnej.

Instalowanie takich urządzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia w ramach ustawy Prawo budowlane, a jedynie zgłoszenia w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z wynikami pomiarów, potwierdzającymi utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych.

Na rzecz operatora telekomunikacyjnego, który instaluje tymczasową instalację, nieruchomość można obciążyć służebnością polegającą na tym, że może on zainstalować tymczasową instalację i korzystać w okresie z nieruchomości obciążonej.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności operator telekomunikacyjny składa wniosek do właściwego miejscowo starosty o ustanowienie takiej służebności. Starosta, w drodze decyzji administracyjnej, zobowiązuje do ustanowienia służebności i wydaje decyzję nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Służebność wygasa najpóźniej z upływem okresu 30 dni. Po wygaśnięciu służebności na operatorze telekomunikacyjnym ciąży obowiązek usunięcia tymczasowej instalacji.

Z tytułu służebności oraz za szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości, a operatorem telekomunikacyjnym, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.