Zdaniem fundacji trwający od prawie roku kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla niezależności całego wymiaru sprawiedliwości. „Bez efektywnego Trybunały Konstytucyjnego wszystkie gwarancje ochrony praw człowieka stają się iluzoryczne” – czytamy w wystąpieniu HFPC.

HFPC zwróciła również uwagę na planowaną nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zakłada istotną zmianę w trybie powoływania nowych sędziów. Do tej pory było tak, że do kompetencji Krajowej Rady Sądownictwa należało wskazywanie najlepszego kandydata na stanowisko sędziego spośród wszystkich przedstawionych zgłoszeń, a prezydent tę osobę powoływał. W świetle projektu, KRS będzie musiała przedstawić głowie państwa dwóch kandydatów spośród których to prezydent wybierze osobę na wolne stanowisko. Zdaniem fundacji takie rozwiązanie negatywnie wpłynie na niezależność konstytucyjnego organu jakim jest KRS i naruszy zasadę sędziowskiej niezależności.