Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych mianem aportu określa się niepieniężny wkład wniesiony do spółki celem pokrycia udziałów. Choć aport powinien być szczegółowo określony w umowie lub statucie spółki, istnieją odgórnie zdefiniowane zasady jego wnoszenia.

Wniesienie aportu jest wkładem w utworzenie lub powiększenie majątku spółki i co najważniejsze- daje prawo do udziału w podziale zysków. Co jest wkładem niematerialnym? Przyjmuje się, że przedmiotem aportu mogą być rzeczy (np. nieruchomości, surowce, maszyny i materiały) a także prawa majątkowe (np. licencje, patenty, prawa autorskie). Prawa majątkowe stanowią aport pod warunkiem, że są zbywalne i przedstawiają wartość ekonomiczną oraz mogą być ujęte w bilansie jako aktywa.

Wkładem niepieniężnym może być także konglomerat praw lub własności tj. np. przedsiębiorstwo rozumiane jako całość. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Reklama

Aport musi przede wszystkim podlegać możliwości wyceny, a co za tym idzie umieszczenia stosownego zapisu w bilansie spółki. Zwykle wyceny dokonują sami wspólnicy bądź akcjonariusze, jednak metodę tej wyceny muszą zawrzeć w stosownym sprawozdaniu.

Zgodnie z art. 14 KSH, w przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu.

Sprawdź, jak założyć spółkę kapitałową

Wartość zbywcza to cena, jaką można byłoby uzyskać za wkład w chwili zawarcia umowy spółki lub w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych