Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w T.

Brzmiało ono: „czy komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, o kwotę podatku VAT?”

Problem powstał w zeszłym roku, gdy minister finansów zmienił dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r., zgodnie z którym komornicy nie byli uznawani za podatników podatku od towarów i usług. W interpretacji z 9 czerwca 2015 r. stwierdzono z kolei odwrotnie.

Sąd Najwyższy orzekł, że w art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wysokość opłat jest ściśle ustalona, a ich górne granice nie mogą być zwiększone.

Wskazał także, że w razie wątpliwości czy cena zawiera podatek czy nie, uznaje się że cena daninę obejmuje.

PS/źródło: SN