Moje dziecko korzysta z klubu tanecznego, który organizuje wyjazdowy obóz. Chciałam na niego wysłać córkę, ale gdy zaczęłam interesować się tym, co organizator gwarantuje dziecku, zbywano mnie ogólnikami. Zatem zastanawiam się, czy obóz ten będzie legalny – zdradza pani Marlena. – Czy taki wyjazd powinien być gdzieś zgłoszony, aby rodzice mogli go sprawdzić? Czy podlega kontroli na miejscu – dopytuje czytelniczka.
Wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej dwa dni (z noclegiem lub bez), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej (w kraju lub za granicą), w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty. Organizator wypoczynku zgłasza go w bazie wypoczynku. System automatycznie przekierowuje zgłoszenie do kuratora oświaty (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce jego zamieszkania), a kurator – w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia – akceptuje zgłoszenie. Formularz wraca do bazy wypoczynku. Jest także przekazywany do kuratora oświaty, na którego terenie będzie zorganizowany wypoczynek, oraz do powiatowego sanepidu i powiatowej (miejskiej) straży pożarnej.
Zgłoszenie powinno być złożone na minimum 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku półkolonii – na 14 dni. Krótszy termin – 7 dni – możliwy jest tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. wypoczynek organizowany ze środków publicznych dla rodzin o niskim statusie ekonomicznym, działania kierowane do dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych). Jedynie szkoły i placówki nie muszą zgłaszać wypoczynku organizowanego do 3 dni.
Reklama
Rodzic może sprawdzić organizatora wypoczynku dzieci na stronie: www.wypoczynek.men.gov.pl oraz w kuratorium oświaty, w którym dokonano zgłoszenia. Każdy z turnusów musi być zarejestrowany jako osobne zgłoszenie. Tam także dowie się, czy organizator dopełnił wszystkich formalności.
Ale jeśli inspektorzy kuratorium ocenią, że obóz czy kolonia są nielegalne, mogą przerwać imprezę (w sytuacji gdy zagraża bezpieczeństwu dzieci). A zgodnie z prawem organizatorowi wypoczynku, który wysyła dzieci na kolonie, a nie zgłosił wypoczynku kuratorowi oświaty, albo gdy wysłał zgłoszenie, ale nie zostało zatwierdzone przez kuratora, a więc nie zostało umieszczone w bazie wypoczynku, grozi grzywna.
Podstawa prawna
Art. 8, art. 92, ustawy z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629). Par 2–4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).