Koncesje na roboty budowlane i usługi będą udzielane dopiero od kwoty 30 tys. euro – zakłada przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowej ustawy.
Zwane często małym partnerstwem publiczno-prywatnym koncesje na roboty budowlane i usługi to forma przeprowadzania inwestycji, w której prywatna firma bierze na siebie zasadniczą część ryzyka związanego z opłacalnością przedsięwzięcia. Skorzystać z tego mechanizmu może zamawiający, który nie ma pieniędzy na udzielenie klasycznego zamówienia publicznego (lub też z jakichś względów nie chce go samodzielnie finansować). Przykładem może być budowa parkingu miejskiego finansowana przez prywatnego przedsiębiorcę, który następnie przez kilkanaście lat zarabia na opłatach parkingowych.
Powodem przygotowania projektu nowej ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi jest konieczność wdrożenia przepisów unijnych. Choć te obowiązują od wartości 5,225 mln euro to rząd uznał jednak, że polskie przepisy powinny objąć także tańsze inwestycje. Wciąż bowiem dopiero zbieramy doświadczenia z tą formą współpracy między sektorem publicznym i prywatnym – jak dotychczas udzielono zaledwie 16 koncesji o wartości przekraczającej unijny próg (wszystkich umów było 63). Nowa ustawa obejmie przedsięwzięcia od wartości 30 tys. euro, co i tak oznacza sporą liberalizację, gdyż dzisiejsze przepisy nakazują stosować procedury ustawowe także przy tańszych przedsięwzięciach. Koncesje do unijnego progu będą ogłaszane w Biuletynie Zamówień Publicznych, powyżej – w Dzienniku Urzędowym UE.
Istotą koncesji jest wynagrodzenie rozumiane jako prawo do korzystania z obiektu (usług) przez koncesjonariusza. Nowe przepisy doprecyzowują definicję, przesądzając, że to on musi ponosić ryzyko operacyjne związane z przedsięwzięciem i nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów. Innymi słowy partner publiczny (projekt rezygnuje z określenia „koncesjodawca” na rzecz „zamawiającego”) nie może w żaden sposób gwarantować rekompensaty, w sytuacji gdyby się okazało, że dochód z użytkowania obiektu (świadczenia usługi) jest niższy od początkowo zakładanego.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów