Zastanawialiśmy się z żoną nad wykupieniem miejsca pochówku na cmentarzu w naszej rodzinnej miejscowości – pisze pan Marian. – Cmentarz jest stary, chcieliśmy wykupić wybrane miejsce, administrator stwierdził jednak, że grób, który tam się znajduje, nie może jeszcze zostać zlikwidowany. Oprócz dwóch osób, została tam podobno pochowana również trzecia, której dane nie zostały zamieszczone na nagrobku, a od jej pochówku nie minęło jeszcze 20 lat. Wydawało mi się, że miejsce pogrzebowe jest opłacane na 20 lat, niezależnie od liczby osób, a ten grób jest już starszy i teoretycznie można go już chyba zlikwidować. Nie wiem też, czy faktycznie można nie wpisać na nagrobku osoby pochowanej w danym grobie – zastanawia się czytelnik.
Polskie prawo wyraźnie wskazuje, że grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. W związku z takim zapisem większość cmentarzy wprowadza regulamin o 20-letnim okresie płatności za miejsce pochówku, a opłata pobierana jest z góry. Taki okres można przedłużać, a osoby zainteresowane utrzymaniem grobu powinny zgłosić się do zarządcy cmentarza każdorazowo przed upływem terminu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zapomnianych grobów.
Jeśli upłynie 20-letni okres, a nikt nie zgłosi chęci jego przedłużenia, to grób może zostać zlikwidowany przez zarządcę cmentarza lub zostać ponownie użyty. Co istotne, jeśli w danym grobie jest pochowanych więcej osób niż jedna, to wskazany termin jest liczony dla każdej z nich oddzielnie, a nie dla całego grobu od momentu pochówku pierwszego zmarłego. Dlatego też, choć w opisanym przez naszego czytelnika przypadku grób jest starszy niż 20 lat, miejsca nie można ponownie wykorzystać, bo od pochówku ostatniej osoby ten okres jest krótszy.
Reklama
Pan Marian zastanawia się również, czy na nagrobku nie ma obowiązku umieszczenia danych wszystkich osób pochowanych w danym grobie. Ustawa nie nakłada takiej powinności, tylko uprawnione osoby mogą zdecydować, jakie informacje będą tam widnieć. Nie oznacza to jednak, że w grobie można pochować zmarłego bez wiedzy administratora cmentarza. Ten musi mieć wiedzę o historii miejsca.
Uwaga
Obowiązuje całkowity zakaz używania do ponownego chowania zmarłych tych miejsc, które mają wartość historyczną lub artystyczną
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126).