W związku z podwyżką płacy minimalnej, wzrośnie też opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wysokość kary zależy też od rodzaju pojazdu, a także czasu, w jakim nie był ubezpieczony. Wszystkie szczegóły wyjaśniamy w tekście. Warto się z nim zapoznać, bowiem brak OC może skutkować wysoką grzywną.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Niezależnie od tego czy nasz pojazd jest sprawny technicznie i nim jeździmy, czy stoi zepsuty. Najniższe stawki płacą właściciele motocykli i motorowerów. Nieco droższe posiadacze samochodów osobowych, natomiast najgłębiej do kieszeni sięgać muszą właściciele ciężarówek i autobusów.

Brak OC. Jakie kary w 2024 r.?

W przypadku samochodu osobowego będzie to równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Z kolei w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów grzywna wyniesie trzykrotność minimalnej pensji brutto. Pozostałe pojazdy (np. motocykle) – 1/3 minimalnego wynagrodzenia brutto.

Jeśli OC nie było opłacone do 3 dni, to kara wynosi 40 proc. pełnej opłaty. Do 14 dni – 100 proc. Powyżej 14 dni – 200 proc.

Przypomnijmy. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie brutto będzie wynosić 4242 zł, a od lipca 2024 r. będzie to 4300 zł brutto.OC. Szczegóły

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni osobę ubezpieczoną przed konsekwencjami finansowymi, które mogą wyniknąć z jej działań lub zaniechań, powodujących szkody na osobie lub mieniu innych osób. Jest to szczególnie ważne w przypadku właścicieli pojazdów, gdyż w większości krajów ubezpieczenie OC pojazdów jest obowiązkowe.

Kluczowe aspekty ubezpieczenia OC:

  • Zakres ochrony: Ubezpieczenie OC zazwyczaj obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno w zakresie uszkodzenia mienia, jak i szkód osobowych. Nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych przez ubezpieczającego sobie lub jego własności.
  • Obowiązek posiadania: W wielu krajach, w tym w Polsce, posiadanie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla wszystkich pojazdów poruszających się po drogach publicznych. Jego brak może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
  • Składka ubezpieczeniowa: Wysokość składki zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pojazdu, wiek i doświadczenie kierowcy, a także od historii ubezpieczeniowej. Składka może być różna w zależności od ubezpieczyciela.
  • Odszkodowanie: W przypadku wyrządzenia szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty naprawy lub rekompensatę za szkody wyrządzone osobom trzecim, do kwoty określonej w umowie ubezpieczenia.
  • Wyłączenia: Ubezpieczenie OC nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji. Na przykład, nie pokrywa szkód spowodowanych celowo lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
  • Rozszerzenia: Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez dodatkowe polisy, jak np. autocasco (AC), które zapewniają szerszy zakres ochrony, w tym szkody własne pojazdu.