Jeśli sprawy dotyczące przyznawania świadczeń wychowawczych prowadzi jednostka organizacyjna gminy, np. ośrodek pomocy społecznej, to ona musi zarejestrować katalog danych osobowych gromadzonych w tym celu.
Tak wynika z komunikatu generalnego inspektora ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Jej realizacja przewiduje przetwarzanie na dużą skalę szerokiego zakresu informacji o członkach rodziny. Dlatego wymaga wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów ogólnych wskazanych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
Jak wskazuje GIODO zgłoszenia zbioru informacji powinna dokonać gmina, chyba że upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji o przyznanie 500 zł na dziecko zostało udzielone ośrodkowi pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej. Wtedy to ona rejestruje ich katalog. Natomiast zbiór danych prowadzonych w celu realizacji świadczenia wychowawczego w przypadkach, w których zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, rejestruje samorząd wojewódzki lub regionalny ośrodek polityki społecznej, jeżeli jest uprawniony do prowadzenia spraw z tego zakresu.
GIODO podkreśla też, że miesięcznie wpływa do niego kilka tysięcy różnych zgłoszeń. Dlatego administratorzy danych osobowych, przesyłając zbiór dotyczący świadczenia wychowawczego, powinni nazwać go np. „Program 500+”. Pozwoli to usprawnić pracę przy ich rejestracji. Kolejna kwestia, na którą zwraca uwagę, to brak konieczności wypełniania punktów 12 i 13 na zgłoszeniu, jeśli dostęp do gromadzonych danych będą miały tylko te podmioty, które są do tego upoważnione.