Planowane zasady sprzedaży prywatnych gruntów rolnych zostaną lekko poluzowane. Tak przynajmniej wynika z propozycji poprawek, jakie do rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zaproponował resort rolnictwa.
Zostały one przedstawione podczas wczorajszej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Najważniejsza z nich zakłada wyłączenie z zasady, zgodnie z którą nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, gruntów przeznaczonych już na cele inne niż rolne w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy.
– Własność tych działek będzie mogła być przenoszona – deklarował wczoraj w Sejmie minister Krzysztof Jurgiel.
Zapis taki ma się znaleźć w przepisach intertemporalnych.
– Jeśli wysoka izba przyjmie taką poprawkę, to w przepisach przejściowych usankcjonujemy te obszary jako inwestycyjne, dla których jest ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania – wskazywał szef resortu rolnictwa.
Jurgiel zapowiedział jednoczesnie, że rząd zamierza wrócić „do normalnego planowania” opartego na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w Ministerstwie Infrastruktury trwają już prace w tym kierunku.
Poprawki zakładają również modyfikację definicji rolnika indywidualnego. Osoba, która będzie chciała zostać za takiego uznana, nie będzie musiała podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (taki warunek, zgodnie z projektem, mieli spełniać rolnicy posiadający użytki rolne powyżej 50 ha).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po drugim czytaniu