Taką zmianę zakłada nowelizacja ustawy o lasach. Ministerstwo Środowiska wyjaśnia konieczność jej wprowadzenia tym, że 1 maja 2016 r. minie okres przejściowy, w którym obowiązywała ograniczona możliwość nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i leśnych przez cudzoziemców.
– Jest wielce prawdopodobne, że po upływie tego okresu przejściowego nastąpi niechybnie istotny wzrost popytu ze strony osób fizycznych i podmiotów prawa prywatnego na nieruchomości gruntowe w Polsce, w tym na niepaństwowe grunty leśne, których jest w naszym kraju prawie dwa miliony hektarów – uzasadnia nowelę resort środowiska.
Tymczasem wedle art. 4 ustawy z 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. nr 97, poz. 1051 ze zm.) organy administracji publicznej, w tym m.in. Lasy Państwowe (LP), zostały zobowiązane do utrzymywania, powiększania i doskonalenia posiadanych zasobów.