Jak zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej członkowie polskiej palestry powinni być postrzegani za 20 lat? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w uchwalonym właśnie przez prezydium NRA projekcie strategii adwokatury, który przedstawiony zostać ma podczas listopadowego Krajowego Zjazdu.
W dokumencie tym adwokaci wyznaczają sobie osiem strategicznych celów. Mają one doprowadzić do tego, by palestra w społeczeństwie postrzegana była m.in. jako profesjonalna, intelektualna elita posiadająca – zbudowaną na przestrzeni wielu lat historii – znaczącą pozycję oraz autorytet. A także jako samorząd prawniczy rozpoznawalny i dostępny, zapewniający przy tym wykwalifikowaną pomoc prawną w każdej potrzebie.
Stąd też, w ocenie twórców strategii, warto pracować nad zachowaniem najwyższej jakości samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, postawić na najwyższy poziom kształcenia czy na profesjonalne zarządzenie i spójny system komunikacji wewnętrznej.
Adwokaci dążyć mają również do „właściwego podziału rynku usług prawnych”. W ich ocenie ten powinien składać się z prawników wykonujących wolny zawód oraz tych pozostających w stosunku pracy.
Wzmocnieniu pozycji adwokatury służyć natomiast mają m.in. inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji rynkowej adwokatów i poszerzenia ich uprawnień. NRA opowiedziała się również za promowaniem ujednolicenia kryteriów naboru na aplikacje prawnicze oraz prowadzeniem działań mających na celu uznanie zawodu sędziego za koronę zawodów prawniczych.