Spółka musi bowiem posiadać to oznaczenie. Do wpisania takiej zmiany do rejestru konieczne jest zaś podjęcie przez zarząd uchwały.
TEZA Do wniosku skierowanego do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o zmianę siedziby należy dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników o zmianie umowy spółki oraz tekst jednolity umowy, do wniosku o zmianę adresu zaś – uchwałę zarządu.
STAN FAKTYCZNY Sąd rejonowy oddalił wniosek spółki z o.o. o wykreślenie z rejestru danych w zakresie jej adresu. Wyjaśnił, że pojęcie siedziby należy odróżnić od adresu, który stanowi jej doprecyzowanie i oznacza określenie ulicy wraz z numerem. Siedziba zostaje określona w umowie spółki, adres zaś jest określany przez zarząd w drodze uchwały. Siedziba spółki może być zatem zmieniona jedynie w drodze zmiany umowy spółki, co wiąże się z obowiązkiem zwołania zgromadzenia wspólników, podjęcia uchwały, a wszystko to musi być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Zmiana adresu wymaga podjęcia przez zarząd uchwały o takiej zmianie, która powinna być podjęta w zwykłej formie pisemnej. Obie zmiany muszą zostać ujawnione w KRS, z tym że do wniosku o zmianę adresu należy dołączyć uchwałę zarządu. Tego w sprawie zabrakło. Dołączono jedynie oświadczenie prezesa zarządu, że według jego wiedzy spółka aktualnie nie posiada adresu. Wnioskodawca złożył apelację.