Modyfikacje zajdą też w procedurze uznawania w Polsce skutków rejestracji znaków międzynarodowych zarejestrowanych w trybie porozumienia oraz protokołu madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków.
Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z nowym systemem sprzeciwowym Urząd Patentowy RP będzie przeprowadzał jedynie badanie formalnoprawne i sprawdzał wyłącznie bezwzględne przesłanki udzielenia ochrony.
Zmiana systemu na pewno nie jest korzystna dla właścicieli wcześniejszych praw. W praktyce oznacza to, że właściciele wcześniejszych praw powinni prowadzić własny monitoring znaków towarowych wyznaczonych do ochrony w Polsce i w razie potrzeby składać sprzeciwy wobec uznania w Polsce ochrony nowych, kolizyjnych znaków towarowych. Nakłada to zatem na nich dodatkowy obowiązek i wiąże się z ponoszeniem kosztów postępowania w sprawie ewentualnego sprzeciwu.
Bezzwłoczna publikacja
Informacje o międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych wyznaczonych do ochrony w Polsce publikowane będą „niezwłocznie” przez Urząd Patentowy RP w „Biuletynie Urzędu Patentowego”. Elektroniczne wydania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego w zakładce „Biuletyn i Wiadomości UP” – http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html.
Trzy miesiące na sprzeciw
W nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o wyznaczeniu na terytorium Polski międzynarodowego znaku towarowego, tzn. od daty publikacji wydania „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym ogłoszono o wyznaczeniu konkretnego znaku międzynarodowego, właściciele wcześniejszych praw będą mogli wnieść sprzeciw wobec tego wyznaczenia. Termin ten nie będzie podlegał przywróceniu.
Urząd prześle
W razie wniesienia sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Polski międzynarodowego znaku towarowego Urząd Patentowy prześle do Biura Międzynarodowego notę o powodach mogących uniemożliwić uznanie w Polsce ochrony międzynarodowego znaku towarowego wynikających ze sprzeciwu.
Do postępowania w sprawie sprzeciwu wniesionego wobec międzynarodowego znaku towarowego stosowane będą przepisy znowelizowanego p.w.p. dotyczące postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia krajowego znaku towarowego. W sprzeciwie konieczne będzie zawarcie:
oznaczenia stron,
podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu, a także
podpisu osoby wnoszącej sprzeciw.
Wymagane będzie również wniesienie opłaty od sprzeciwu.
Rozpatrzenie sprzeciwu
Do rozpatrzenia sprzeciwu prezes Urzędu Patentowego wyznaczy eksperta, a po rozpatrzeniu sprzeciwu urząd wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.
Po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie sprzeciwu UP odmówi uznania na terytorium Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego w zakresie, w którym sprzeciw uznany został za zasadny, a w pozostałym zakresie uzna na terytorium Polski ochronę międzynarodowego znaku towarowego. Brak jednak jeszcze aktów wykonawczych.
Skutek praktyczny wprowadzonych zmian to nie tylko przyspieszenie postępowania zgłoszeniowego, lecz także wzrost znaczenia i roli profesjonalnych pełnomocników w tych postępowaniach, a także konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjnych w UP, uwzględniających nowy sposób procedowania spraw.
!Polski Urząd Patentowy nie będzie wydawał z urzędu decyzji o odmowie uznania w Polsce rejestracji międzynarodowej znaku towarowego z powodu kolizji z prawami wcześniejszymi, nie będzie również przesyłał do właścicieli praw wcześniejszych zawiadomień o podobnych znakach towarowych wyznaczonych do ochrony w Polsce.