Trybunał Konstytucyjny na swej stronie internetowej opublikował skan całej, liczącej 11 stron, sentencji środowego wyroku, z podpisami wszystkich 12 sędziów uczestniczących w orzekaniu.

Cała nowelizacja ustawy o TK narusza zasady z czterech artykułów konstytucji: poprawnej legislacji, działania organów władzy na podstawie i w granicach prawa, uchwalania ustaw w trzech czytaniach i porządku prac Sejmu - wynika z sentencji środowego wyroku Trybunału. TK uznał, iż nowelizacja ustawy o TK z 22 grudnia 2015 roku jest niezgodna z art. 7, 112 i 119 ust. 1 Konstytucji RP, a także z wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadą poprawnej legislacji.

Art. 7 konstytucji głosi, że "organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Jak stanowi art. 112, "organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm". Według art. 119. ust. 1 Konstytucji, Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach - naruszenie tego przepisu oznacza, że według Trybunału, uchwalając nowelizację, nie dochowano tej procedury.

TK odroczył na 9 miesięcy wejście w życie wyroku w części dotyczącej zmienionego nowelizacją przepisu ustawy o pełnym składzie Trybunału. Przepis ten stanowi, że orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów. Wskazuje też sytuacje, w których TK może orzekać w składzie 7 lub 3 sędziów.

"TK orzekł, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją i przyznaje, że kształtowanie składów trybunalskich mieści się w swobodzie ustawodawcy - ale nie jest to swoboda nieograniczona. TK orzekł zatem, że będzie czasowo orzekał w sprawach wymagających mniejszych składów. Wskazania, jak ukształtować przepisy są w uzasadnieniu wyroku" - powiedział wiceprezes TK Stanisław Biernat.