Jestem urzędnikiem mianowanym w urzędzie wojewódzkim. W ramach tego urzędu zostałem przeniesiony do wydziału prawnego i nadzoru. Powodem były braki kadrowe w tej komórce organizacyjnej i duża liczba wpływających do niej spraw. W ogłoszeniu o naborze do tego wydziału wskazano, że wymaganym warunkiem jest posiadanie wykształcenia prawniczego lub administracyjnego. Ja skończyłem studia techniczne i dlatego uważam, że nie mam odpowiednich kwalifikacji. Dyrektor generalny urzędu stwierdził, że dostatecznie dobrze znam kodeks postępowania administracyjnego. Mogę też wykonywać czynności pomocnicze. Czy dyrektor generalny mógł mnie przenieść to tego wydziału?
EKSPERT RADZI
Nie, gdyż nie zostały spełnione wszystkie warunki przejścia urzędnika na inne stanowisko w urzędzie wymienione w art. 62 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, dalej: u.s.c. W myśl tego przepisu, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, jego dyrektor generalny może w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe. W przedstawionej sprawie czytelnik nie miał kwalifikacji do pracy na nowym stanowisku. Przy przeniesieniu dyrektor generalny nie uwzględnił jego przygotowania zawodowego. Sama znajomość kodeksu postępowania administracyjnego nie jest wystarczającym przygotowaniem zawodowym do pracy w wydziale prawnym i nadzoru.
Z kolei wykonywanie (wyłącznie) czynności pomocniczych (wspomagających) musi być uznane za niezgodne z przygotowaniem zawodowym urzędnika pełniącego dotychczas funkcje merytoryczne. Nie ma też żadnych podstaw do różnicowania wymagań w zakresie przygotowania zawodowego wobec osób przenoszonych na dane stanowisko i osób zatrudnianych (z zewnątrz) na tym stanowisku jako na pierwszym w danym urzędzie. Czynność pracodawcy została zatem dokonana z naruszeniem art. 62 ust. 1 u.s.c. Stanowisko to potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 22 lipca 2015 r. (sygn. akt I PK 253/14, Legalis nr 1325772). W orzeczeniu tym SN stwierdził, że przygotowanie zawodowe w rozumieniu art. 62 ust. 1 u.s.c. to przede wszystkim wykształcenie urzędnika, ale także jego doświadczenie. W świetle tych wyjaśnień SN należy wskazać, że czytelnik nie miał wykształcenia prawniczego ani administracyjnego. Legitymował się wykształceniem technicznym.
W powyższej sprawie został spełniony drugi warunek przeniesienia, czyli uzasadnione potrzeby urzędu. Konieczność zwiększenia obsady w wydziale przesądza o potrzebie dokonania przesunięć kadrowych. Okoliczność ta oznacza uzasadnioną potrzebę urzędu w rozumieniu art. 62 ust. 1 u.s.c. Warto dodać, że urzędnik, mimo wskazanych powyżej kwestii, musi się podporządkować decyzji dyrektora generalnego, gdyż odmowa jej wykonania powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. Może jednak podważyć zasadność decyzji o przeniesieniu bezpośrednio w postępowaniu przed sądem, wskazując na nieuwzględnienie jego przygotowania zawodowego przy wyznaczaniu nowego stanowiska pracy.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 2, art. 70 pkt 7, art. 62 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).