Przykładem tego typu usług mogą być systemy identyfikacji płatności przychodzących, wykorzystujące mechanizm rachunków wirtualnych. Dziś pozwalają one nie tylko odpowiedzieć jednoznacznie, kto dokonał płatności, ale i za co dana płatność została dokonana.

Ciekawe rozwiązanie

Ciekawymi rozwiązaniami są oferowane od niedawna bankowe systemy zarządzania depozytami. Najszerszym obecnie polem ich zastosowania są sądy powszechne i prokuratury. Wraz z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych, sądy zostały zobowiązane do zmiany sposobu ewidencjonowania odsetek bankowych od sum depozytowych (np. kaucji) w taki sposób, aby odsetki były doliczane do poszczególnych pozycji depozytowych i zwracane interesantom wraz z kwotą depozytu. Wraz z wejściem przepisów rozporządzenia w życie sądy stanęły przed problemem związanym z prawidłową ewidencją tysięcy przechowywanych przez nie depozytów, rzetelnym wyliczaniem należnych interesantom odsetek (przy zmieniającym się nawet codziennie oprocentowaniu rachunku bankowego, zmiennych saldach przechowywanych depozytów, różnych i nieprzewidywalnych czasach ich zapadalności), prawidłowym naliczeniem i odprowadzeniem podatku od dochodów kapitałowych, a także z prostą, szybką i wygodną obsługą całego procesu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sądów, ING Bank wprowadził do oferty usługę zarządzania depozytami SIMP Deposit, pozwalającą na kompleksową obsługę depozytów sądowych. Usługa zapewnia prawidłową ewidencję poszczególnych depozytów poprzez wykorzystanie znanego na rynku i sprawdzonego już mechanizmu rachunków wirtualnych. Poszczególne numery rachunków wirtualnych, w zależności od decyzji sądu, przyporządkowane są wydziałom, sygnaturom sądowym, interesantom czy konkretnym sprawom. Każda płatność zrealizowana na numer rachunku wirtualnego stanowi w systemie bankowym wpis ewidencyjny, z przypisanym mu jednoznacznie numerem identyfikacyjnym (analogicznym do tego, który widnieje w systemie finansowo-księgowym), z dniem jego powstania, saldem, kwotą naliczonych odsetek czy historią realizowanych do tej pory zleceń (operacji). Ponadto mechanizm numerów rachunków wirtualnych zapewnia możliwość przechowywania wszystkich depozytów na jednym, fizycznym rachunku bankowym - zgodnie z wymogami prawa.

Oprócz ewidencji nowo powstałych depozytów system SIMP Deposit ma również możliwość wczytania danych historycznych, aby proces ewidencji danych mógł być kompleksowy. W ten sposób sądy nie są zmuszone do prowadzenia odrębnych zapisów dla depozytów starych i nowych, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza ich pracę.

Ewidencja depozytów

Prawidłowa ewidencja depozytów jest podstawą do prawidłowej kalkulacji odsetek. Bardzo ważną kwestią jest zachowanie zasady proporcjonalności: wyliczone dla pojedynczego depozytu odsetki powinny zależeć od jego zmieniającego się salda oraz czasu jego przechowywania na rachunku bankowym i powinny być wyliczone proporcjonalnie do całego salda wszystkich depozytów przechowywanych na rachunku bankowym. Z prawidłową kalkulacją odsetek powiązane jest wyliczenie należnej kwoty podatku od dochodów kapitałowych.

Uporządkowana ewidencja depozytów pozwala na realizację zleceń dotyczących wybranych depozytów. Pierwszym typem zleceń SIMP Deposit są zlecenia finansowe - komunikując się z bankiem poprzez systemy bankowości elektronicznej, sądy mają możliwość wypłaty całości depozytu (np. po zakończeniu sprawy), części depozytu (np. w przypadku konieczności opłacenia z depozytu specjalistycznych badań realizowanych w trakcie postępowania sądowego) lub części naliczonych od depozytu odsetek (np. w przypadku konieczności okresowego odprowadzania odsetek od depozytów na konta dochodów Skarbu Państwa). Drugi typ zleceń to zlecenia niefinansowe - sąd ma możliwość zamiany przechowywanych w systemie numerów ewidencyjnych depozytów, aktualizacji systemu o kolejne porcje danych historycznych czy przypisania w systemie nowych numerów depozytów dla zbiorczych transakcji dokonanych w jego kasach.

Szczegółowe raporty

Ważną funkcjonalnością systemu SIMP Deposit jest możliwość generowania szczegółowych raportów elektronicznych. Raporty dzielą się na zestawienia dzienne, okresowe lub generowane na żądanie i zawierają nie tylko informacje o statusach realizacji poszczególnych zleceń, ale także inne informacje niezbędne do prawidłowej ewidencji księgowej w systemie finansowo-księgowym sądu, np. wykaz otrzymanych transakcji czy aktualne saldo wszystkich depozytów i naliczonych dla nich odsetek.

Regulujące ową materię rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 21 grudnia 2006 r. utraciło moc z 31 sierpnia 2007 r. wskutek wejścia w życie ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przepisy w identycznym brzmieniu zostały jednak przywrócone ponownie rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 11 stycznia 2008 r.