Jestem stroną postępowania administracyjnego – pisze pan Marcin. – Uczestniczą w nim, jako strony, również inne osoby. Nie chciałbym, by chociażby w czasie przeglądania akt urzędowych mogły się one dowiedzieć, że ja też jestem zaangażowany w tę sprawę. Czy mogę zastrzec swoje dane osobowe, by urzędnicy nie mogli ich ujawnić pozostałym stronom tego samego postępowania – pyta czytelniczka.
Nie ma takiej możliwości. Regulacje postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości zastrzeżenia przez jedną osobę jej danych i nie ujawniania ich innym stronom tej samej sprawy.
Jedną z podstawowych reguł postępowania jest bowiem zasada czynnego udziału strony. Każda ze stron postępowania może nie tylko składać swoje wyjaśnienia, przedkładać dowody na swoją korzyść, ale również uzyskać wgląd do akt sprawy, a więc przeglądać je w urzędzie, a nawet robić kopie. Przepisy gwarantują więc pełną jawność akt sprawy dla stron postępowania, czyli także dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe wszystkich osób biorących udział w sprawie, w tym ich imion, nazwisk czy też adresów zamieszkania. Będąc jedną ze stron postępowania, można chociażby zapoznać się z treścią wyjaśnień czy też wniosków złożonych przez inne osoby. Trzeba więc wyraźnie podkreślić, że nie ma regulacji pozwalających na utajnienie danych osobowych którejkolwiek ze stron postępowania, a co za tym idzie nie można wyłączyć jawności dokumentów znajdujących się w aktach sprawy tylko ze względu na to, że zawierają one dane osób fizycznych.
Odmowa udostępnienia stronom pełnych akt sprawy może nastąpić wyłącznie jeśli dokumenty zawierają informacje niejawne oznaczone klauzulą „tajne” bądź „ściśle tajne”, a także gdy jest to uzasadnione ważnym interesem państwowym. Nigdzie nie ma mowy o powołaniu się na interes prywatny, a więc na przykład ochronę prywatności osób fizycznych. Taka przesłanka nie może więc stanowić podstawy do wyłączenia jawności dokumentacji w postępowaniu dla wszystkich jego stron.
Zaangażowani w spór muszą udostępnić swoje dane osobowe innym zainteresowanym
Podstawa prawna
Art. 10, 73, 74 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).