Pozwolenie na broń wydawane jest tylko do konkretnych celów, np. sportowych. Trzeba przejść badanie lekarskie, psychologiczne i sprawdzian na strzelnicy. Koszt samych opłat za procedurę i badania to ponad 1 000 zł, a najtańsza broń bojowa to wydatek rzędu ok. 500 zł. Popularną ścieżką są pozwolenia na broń do celów sportowych. Sprawdź jakie są wymagania i procedua.

Według zestawienia kanadyjskiego dziennika „National Post” (Gun Nations, 2012) w Polsce na 100 mieszkańców przypada 1,3 egzemplarza broni palnej. Daje nam to 91. lokatę na 102. ujęte w zestawieniu państwa. Najbardziej uzbrojeni są Amerykanie (88,8 szt. na 100 os.), Szwajcarzy (45,7) i Finowie (45,3). Więcej broni od nas posiadają m.in. Norwegowie (31,3), Niemcy (30,3) i Czesi (16,3). Mniej broni mają m.in. Rumuni (0,7), Litwini (0,7) oraz Japończycy (0,6). Polacy zatem - na tle innych państw - bardzo rzadko są posiadaczami broni.

Warto wiedzieć, że pójść postrzelać sobie na strzelnicę pod okiem instruktora może każdy i nie wymaga to żadnych pozwoleń. Wystarczy znaleźć w internecie najbliższą strzelnicę i spróbować celności swojego oka. Co innego posiadanie broni w domu, noszenie jej i używanie - to wymaga już pozwolenia. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji pozwolenia na broń wydają komendy wojewódzkie policji w postępowaniach administracyjnych. Warunkiem koniecznym jest, by wnioskodawca nie stanowił zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz by przedstawił ważną przyczynę posiadania broni.

Broń tylko do konkretnych celów

Takich ważnych przyczyn ustawa wymienia osiem, choć mogą być też inne. A zatem pozwolenie na broń można otrzymać do celów:

1) ochrony osobistej
2) ochrony osób i mienia
3) łowieckich
4) sportowych
5) rekonstrukcji historycznych
6) kolekcjonerskich
7) pamiątkowych
8) szkoleniowych


Przy czym, aby otrzymać broń do ochrony osobistej należy wykazać "stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia" - co nie jest łatwe. Dlatego najczęstszą i cieszącą się największą popularnością ścieżką jest ubieganie się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Wymaga to członkostwa w klubie strzeleckim i uzyskania tam patentu strzeleckiego oraz licencji strzeleckiej, które uprawniają do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych.

Wniosek do komendy wojewódzkiej policji

Niezależnie, czy osoba występuje o pozwolenie na broń do celów sportowych czy innych - musi złożyć wniosek na formularzu, którego wzór może znaleźć na stronie internetowej odpowiedniej komendy wojewódzkiej policji (zajmują się tym wydziały postępowań administracyjnych). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że dana osoba może dysponować bronią i nie jest wykluczona z ubiegania się na mocy ustawy. Orzeczenie musi być wydane przez upoważnionego lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. W komendzie wojewódzkiej osobę ubiegającą się o pozwolenie czekają dwie opłaty do uiszczenia: 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń oraz 17 zł opłaty skarbowej za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni.

Badanie lekarskie i psychologiczne

Sposób oceny narządu wzroku / Media

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń są zobowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje ponadto na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – także na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.

Z kolei badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości, z uwzględnieniem zachowań w trudnych sytuacjach i ocenę poziomu dojrzałości społecznej.

Koszt badania lekarskiego i psychologicznego dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń wynosi 400 złotych. Oba badania trzeba powtarzać co 5 lat.

Test i sprawdzian strzelecki

Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego (fragment) / Media

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez komendę wojewódzką ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest testem wiedzy z przepisów ustawy o broni i amunicji oraz wydanych do niej rozporządzeń, a także przepisów kodeksu karnego w zakresie przestępstw związanych z bronią. Pytań jest 10 z trzema możliwymi odpowiedziami (A, B lub C) do zaznaczenia. W przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych - pytania mogą być zadane ustnie.

Po zdaniu części teoretycznej egzaminowany dopuszczany jest do części praktycznej. W ramach niej sprawdza się:

  • przestrzeganie regulaminu strzelnicy
  • umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności

Następnie przeprowadza się sprawdzian strzelecki, choć nie wykonuje się go w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich czy pamiątkowych oraz w przypadku procedury wydanai pozwolenia na posiadanie kuszy.

Stawka za egzamin w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń do celów ochrony osobistej lub do celów sportowych wynosi 400 zł. Jeśli dana osoba nie zda egzaminu za pierwszym podejściem przysługuje jej jeden egzamin poprawkowy, który kosztuje połowę stawki za pierwszy egzamin.

Komu pozwolenia na broń się nie wydaje?

Zgodnie z art. 15 ustawy o broni pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukończonych 21 lat (18-latkowie mogą otrzymać pozwolenie na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
2) z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo
– przeciwko życiu i zdrowiu
– przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Pozwolenie na broń to jedno. Druga sprawa, nie mniej ważna, to sama broń, którą należy zarejestrować oraz nosić i używać tylko w sposób przewidziany w prawie. Koszt zakupu broni np. do obrony osobistej waha się od 500 do nawet 15 000 złotych za egzemplarz - zależnie od gustu, potrzeb i zasobności portfela. Do popularnych należą austriackie Glocki oraz niemieckie Walthery.

Amunicję do broni można nabywać wyłącznie na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni i wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji lub na świadectwie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549 z późn. zm.)

Rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. 2015 poz. 2210)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2000 nr 19 poz. 241 z późn. zm.)