Jak nie pilnuje swoich interesów, to traci. Nie może bowiem przypominać sobie o niezapłaconych fakturach po latach.
TEZA Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwania co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania. Obejmuje także znajomość prawa.
STAN FAKTYCZNY W 2011 r. pozwana A.C. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyła od powoda benzynę bezołowiową. Ten wystawił fakturę VAT na kwotę 3,5 tys. zł z terminem płatności 11 kwietnia 2011 r. Kobieta nie zapłaciła. Sąd wydał nakaz zapłaty w 2015 r., ale na skutek zarzutów wniesionych przez pozwaną uchylił nakaz i oddalił powództwo o zapłatę. Powód złożył apelację.
UZASADNIENIE Sąd okręgowy oddalił apelację. Wskazał, że z faktury VAT wynikała wymagalność należności. Skoro zaś zgodnie z art. 120 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, to dwuletni termin upłynął 11 kwietnia 2013 r. Złożenie pozwu w lipcu 2014 r. nastąpiło po upływie terminu przedawnienia. Powód nie wykazał zaś żadnych okoliczności powodujących przerwę biegu przedawnienia. Wprawdzie powoływał się na uznanie długu przez kontrahentkę we wrześniu 2012 r., jednakże świadek na tę okoliczność wie o tym tylko z relacji powoda. Wysoce nieprawdopodobne jest, aby świadkowie po trzech latach pamiętali dokładnie, że zapewnienia pozwanej miały miejsce akurat we wrześniu 2012 r. Tak więc zarówno powód, jak i pozwana nie dochowali należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Sposób rozliczeń i ustne ustalenia świadczą o braku profesjonalizmu. Przedsiębiorców obowiązuje podwyższony miernik staranności uwzględniający zawodowy charakter prowadzonej działalności (art. 355 par. 2 kodeksu cywilnego). Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwania co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania. Obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt XIII Ga 915/15