Nie ma ona jednak związku z pełnieniem funkcji prokuratora, gdyż ma charakter jedynie identyfikacyjny dla konkretnej czynności. Oznacza to, że udostępnienie wizerunku śledczego będzie podlegało ograniczeniu ze względu na ochronę prywatności – wynika z orzeczenia WSA w Białymstoku.

Chodziło o sprawę, w której obywatel zwrócił się do Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ł. o udostępnienie drogą elektroniczną w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej zdjęć w formie odbitki fotograficznej i skanu wizerunku oraz podania roku urodzenia wskazanych przez niego prokuratorów.

Żądanie obywatela spotkało się jednak z odmową udostępnienia żądanych informacji. Prokurator Okręgowy uzasadniając swoją decyzję stwierdził, że wykorzystanie informacji uderzy w godność urzędu prokuratorskiego, co będzie sprzeczne z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze. Decyzja ta spotkała się z zaskarżeniem ze strony wnioskodawcy, który powołał się na naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sprawa trafiła do Prokuratora Apelacyjnego, który uchylił w całości rozstrzygnięcie odmowne Prokuratora Okręgowego i zobowiązał go udostępnienia informacji publicznej o roku urodzenia czterech prokuratorów. Jak uzasadniono, stanowi ona bowiem informację publiczną i podlega ujawnieniu niezależnie od zamiaru wnioskodawcy co do późniejszego jej wykorzystania, także niekorzystnego dla osób, których dane zostaną ujawnione. Jeśli chodzi o wizerunek, organ odwoławczy wskazał, że są to dane wyłączone z zakresu informacji publicznej na zasadzie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. jako dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Co więcej, wizerunek jest dodatkowo chroniony zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bowiem jego rozpowszechnienie wymaga zgody osoby na nim przedstawionej, chyba że jest to osoba znana i gdy wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, która to sytuacja w sprawie nie zachodzi.

Decyzja ta nie zadowoliła obywatela i zaskarżył ją do sąd administracyjnego w Białymstoku. Twierdził, że przedmiotem wniosku jest wizerunek prokuratorów w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Zdjęcie miałoby pochodzić przykładowo z legitymacji służbowej, której treść stanowi informację publiczną.

Sąd Administracyjny rozpatrując sprawę stwierdził, że w rozstrzygnięciach obu instancji pojawiły się błędy interpretacyjne. WSA wskazał, że skoro organy prokuratury są organami władzy publicznej a poszczególni prokuratorzy są osobami pełniącymi funkcje publiczne, to dane dotyczące poszczególnych prokuratorów (zawarte np. w aktach osobowych czy w legitymacjach służbowych) są informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. Sąd podkreślił jednak, że publiczny charakter informacji nie wywołuje automatycznie obowiązku jej udostępnienia. Powinna zostać dokonana ocena, czy zażądane dane mają związek z pełnieniem funkcji publicznej przez prokuratora, czy też należą wyłącznie do jego sfery prywatności.

Sąd orzekł, że rok urodzenia osoby pełniącej funkcję publiczną jaką jest prokurator jest warunkiem powierzenia tej funkcji dlatego informacja ta podlega udostępnieniu w drodze czynności materialno – technicznej. Inaczej wygląda kwestia udostępniania wizerunku. Zdaniem WSA, stanowi ona informację ze sfery prywatności niemającą wpływu na objęcie stanowiska prokuratorskiego czy ocenę jego wykonywania.

- Okoliczność, że wizerunek prokuratora znajduje się w legitymacji służbowej mogącej być okazaną podczas wykonywania czynności służbowych oznacza tylko tyle, że podczas konkretnej czynności procesowej prokurator umożliwia swoją identyfikację konkretnym osobom wykonującym obowiązki służbowe, ale nie oznacza, że każdy obywatel niezwiązany z konkretną sprawą ma prawo do zapoznania się z tym wizerunkiem – czytamy w orzeczeniu sądu.

Oznacza to, że wizerunek prokuratora, mimo iż dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną nie może być udostępniany w drodze czynności materialno – technicznej.

Podstawa prawna

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 2015, sygn. akt II SA/Bk 452/15