Muzyka z płyt zamiast obiecanego zespołu, obsługa niespełniająca naszych oczekiwań czy w końcu niezadowalająca fryzura na bal sylwestrowy to tylko kilka powodów roszczeń konsumentów.

Odszkodowania za poniesione straty czy zadośćuczynienia za doznane krzywdy możemy domagać się od gminy, która organizuje imprezę sylwestrową, prywatnego przedsiębiorcy, czy nawet od fryzjera.

Gdy organizator próbuje uniknąć odpowiedzialności

Każdy podmiot organizujący imprezę sylwestrową czy przedsiębiorca świadczący usługi towarzyszące odpowiada na zasadach wynikających z przepisów prawa za podejmowane przez siebie czynności. Zatem skierowane do konsumenta jednostronne oświadczenie, że odpowiedzialności „za takie czy inne uchybienia” nie ponosi jest całkowicie bezskuteczne. Przykładowo, niedopuszczalne jest zastrzeżenie, że za rzeczy pozostawione w szatni czy auto pozostawione na parkingu nikt odpowiedzialności nie ponosi.

Reklama

W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spośród ponad 6 tysięcy pozycji, doszukać się można treści o podobnym brzmieniu: „Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy”. Choć wszystkie przypadki wykorzystywania takich klauzul rozpatrywane są indywidualnie, faktem jest, że ograniczanie odpowiedzialności przedsiębiorcy w tym zakresie odbiega od norm zwyczajowych i prawnych. Dlatego też, za zaginięcie rzeczy pozostawionych w szatni lub ich zniszczenie odpowiada organizator. W myśl przepisów kodeksu cywilnego, mamy wówczas prawo żądać od przedsiębiorcy naprawienia szkody.

Częstym przedmiotem roszczeń konsumentów bywają również poszczególne punkty organizacyjne balu noworocznego. Roszczenia mogą dotyczyć serwowanych dań, muzyki, wystroju sali czy obsługi. W przypadku gdy organizator nie wypełnił wszystkich, wcześniej ustalonych zobowiązań, świadczone przez przedsiębiorcę usługi można reklamować.

Reklama

Żądanie zwrotu pieniędzy za wyświadczone już usługi lub wcześniejsza rezygnacja z nich może okazać się kosztowna także dla klienta. W każdym przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków. Wyjątkiem jest sytuacja, w której do zmiany ustalonych wcześniej warunków umowy doszło z winy organizatora. Wówczas konsument powinien mieć możliwość rezygnacji z usług przedsiębiorcy bez ponoszenia kosztów.

Od odpowiedzialności nie może uchylić się także podmiot organizujący np. plenerową, miejską imprezę sylwestrową. Nawet, gdy do uszczerbku na zdrowiu czy zniszczenia mienia prywatnego podczas miejskiej zabawy doszło z winy poszkodowanego, organizator i tak zobowiązany jest ponieść odpowiedzialność. Wówczas, wg . kodeksu cywilnego „jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.”

Czy można reklamować nieudany makijaż i fryzurę?

Z chwilą zakupu biletu na bal sylwestrowy, organizator zobowiązany jest wyświadczyć uprzednio określone przez strony usługi. Podobnie jest w przypadku usług fryzjerskich czy kosmetycznych. Z chwilą wejścia do salonu fryzjerskiego i zawarcia ustnej umowy o świadczenie usług, fryzjer, tak jak każdy przedsiębiorca, zobowiązany jest do wykonania fryzury czy makijażu zgodnie z życzeniem klienta. Strony zawierają wówczas umowę o dzieło, będącą umową rezultatu. „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.”

Jeśli zatem rezultat wykonanego świadczenia nie spełnia naszych oczekiwań, konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi lub obniżenia ceny. Ustawodawca przewiduje także możliwość całkowitego odstąpienia od umowy jeśli wada jest istotna (tj. np. zabieg kosmetyczny był bezpośrednią przyczyną choroby etc.). Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są wówczas rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o rekompensatę.

Jak uniknąć nieporozumień?

Podobnie jak w przypadku świadczenia usług kosmetycznych, zakup biletu na bal sylwestrowy oznacza zawarcie umowy między stronami. Na jej podstawie przedsiębiorca zobowiązuje się zorganizować imprezę, a konsument zapłacić za bilet, co równoznaczne jest z akceptacją narzuconych warunków. Kiedy strony uprzednio ustaliły najważniejsze punkty programu w sposób wystarczająco szczegółowy (tj. rodzaj muzyki, obsługa czy menu) chociażby drogą mailową, mają wówczas podstawę do dochodzenia roszczeń w przypadku konfliktu. Analogicznie, istotnym jest także szczegółowe określenie cech planowanej przez klienta fryzury czy makijażu. Dobrą praktyką jest też uprzednie ustalenie zasad ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne straty, by polubownie rozwiązać konflikt.

Podstawa prawna:
Art. 6; art. 362; art. 415; art. 626 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny