Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców nie jest dopuszczalne wyłącznie z powodu ubóstwa. Tak brzmieć ma par. 2 art. 1123 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzany nowelizacją zaakceptowaną wczoraj przez Radę Ministrów. Projekt stanowi realizację zapowiedzi z exposé premier Beaty Szydło.
Jego celem jest zapobieżenie przypadkom odbierania dzieci wyłącznie ze względu na biedę w rodzinie. Z danych zgromadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika bowiem, że w samym pierwszym półroczu 2015 r. liczba spraw, w których złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń sądów opiekuńczych o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną, wyniosła 61.
W projekcie przeredagowany ma zostać również par. 1 art. 1123 k.r.o., którego wymowa się jednak nie zmieni. Przepis nadal będzie wskazywać, iż oddanie dziecka do opieki zastępczej powinno stanowić absolutnie ostateczne rozwiązanie. Będzie mogło do tego dojść jedynie wówczas, gdy:
● uprzednio stosowane inne środki przewidziane w art. 109 par. 2 pkt 1 – 4 k.r.o (jak np. praca z asystentem rodziny) lub formy pomocy rodzicom dziecka przewidziane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332) nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka, bądź
● gdy konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dla jego dobra, w szczególności życia lub zdrowia.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów