Problem nierzetelności kontrahentów jest częstą bolączką przedsiębiorców. W celu dochodzenia roszczeń o zapłatę za wykonane usługi wielu przedsiębiorców decyduje się na wniesienie pozwu, w którym wnioskują o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.
Uwaga! Chcesz poprawnie sporządzić pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, przejdź do formularza Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym - pobierz formularz

Postępowanie nakazowe ma wiele zalet, a obowiązujące przepisy zachęcają wręcz do składania wniosków o rozpoznanie sprawy właśnie w postępowaniu nakazowym, jeżeli zachodzą ku temu ustawowe przesłanki. Przede wszystkim od pozwu zawierającego wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym pobiera się obniżoną opłatę, a samo rozpoznanie sprawy następuje dużo szybciej niż w postępowaniu zwykłym, chociażby dlatego, że nakaz zapłaty zostaje wydany bez przeprowadzenia rozprawy, a w razie wniesienia przez pozwanego zarzutów postępowanie i tak jest uproszczone w stosunku do postępowania zwykłego. Dlatego też nie dziwi fakt, że postępowanie nakazowe jest chętnie wykorzystywaną drogą dochodzenia swoich roszczeń. W dzisiejszym poradniku odpowiemy natomiast na pytanie, czy sąd może zwrócić pozew z powodu niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Kiedy sąd może zwrócić pozew?

Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Na marginesie można wspomnieć, że pozew w postępowaniu nakazowym podlega opłacie obniżonej.

Czy niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej stanowi brak formalny skutkujący zwrotem pozwu?

Mając na uwadze powyższe uwagi należy stwierdzić, że zwrot pozwu jest uzasadniony tylko wtedy, gdy pismo zawiera braki formalne, które uniemożliwiają nadanie pismu prawidłowego biegu. Niedołączenie do pozwu w postępowaniu nakazowym dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi jednak braku formalnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (zobacz uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 roku, sygn. akt III CZP 52/98). Tym samym niedołączenie do pozwu dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej nie może być - w świetle przytoczonych wyżej przepisów art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego - utożsamiane z brakiem formalnym pozwu, uniemożliwiającym nadanie sprawie biegu.

Podstawa prawna:
Art. 130, art. 4841 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ( t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 101).

Orzecznictwo:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 1998 roku, sygn. akt III CZP 52/98.

Natalia Szok, aplikant radcowski, redaktor SerwisPrawa.pl